REGULAMIN OBOZU FUN CAMP SPORT Sp. z o.o.

REGULAMIN OBOZU FUN CAMP SPORT Sp. z o.o.
1. Zadania obozu
– Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej
– Realizowanie zajęć zgodnie z programem obozu
– Zapoznanie z różnymi formami zajęć kulturalno- rekreacyjnych realizowanych w środowisku przyrodniczym w okresie letnim i zimowym
– Rozwijanie koleżeńskości i umiejętności współdziałania w grupie
2. Sprawy organizacyjne
O wszystkich sprawach organizacyjnych, programowych i dyscyplinarnych związanych z realizacją obozu decyduje Kierownik obozu.
3. Prawa i obowiązki uczestnika obozu
Prawa i obowiązki uczestnika obozu określa regulamin obozu, regulamin Ośrodka oraz zarządzenia i instrukcje obozowe.
4. Uprawnienia uczestnika obozu
– Zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodku wg ustalonych zasad
– Ochrona zdrowia i opieka lekarska
– Rozwijanie swoich zainteresowań
5.Obowiązki uczestnika obozu
– Znajomość i przestrzeganie obowiązujących regulaminów oraz instrukcji i zarządzeń obozowych.
– Obecność i aktywny udział we wszystkich zajęciach programowych
– Punktualność i obowiązkowość
– Uczestniczenie w zajęciach w pełni przygotowany i sprawny fizycznie
– Poszanowanie majątku społecznego i sprzętu oddanego do użytku
– Dbanie o porządek w miejscu zakwaterowania
– Przestrzeganie higieny osobistej
– Przestrzeganie ciszy nocnej w godz.22.oo – 8.oo
6. Zakazy wynikające z bezpieczeństwa uczestnika obozu
– Zakaz oddalania się poza teren obozu bez zezwolenia
– Zakaz samowolnego kąpania się w jeziorze, basenie
– Zakaz wychylania się z balkonu, z okien na poddaszu, palenia papierosów oraz spożywania alkoholu i innych używek
7. Odpowiedzialność dyscyplinarna uczestnika obozu
– Za nieprzestrzeganie regulaminu obozu uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną
– Karami dyscyplinarnymi dla uczestników obozu są: upomnienie, nagana, telefon do rodziców (opiekunów), wydalenie z obozu na koszt rodzica (opiekuna)
– Naganne zachowanie uczestnika obozu, przekraczające normy współżycia społecznego powoduje jego usunięcie z obozu na koszt rodzica (opiekuna)
– Za umyślne zniszczenie mienia Ośrodka przez uczestnika obozu odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice (opiekunowie).
8. Wyróżnienia
Za wzorową postawę na obozie uczestnik obozu może zostać wyróżniony ( pochwała, nagroda rzeczowa, wyróżnienie pisemne do szkoły)