Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych z Fun Camp Sport

1.ZAWARCIE UMOWY
1.1 Przed zawarciem umowy o udziale w imprezie z FUN CAMP SPORT zwanym dalej organizatorem, uczestnik winien zapoznać się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa, stanowiącymi integralną część umowy oraz jej istotnymi elementami jak m. in.: termin, cena, program.
1.2 Zgłoszenie każdy z uczestników podpisuje osobiście, a za osobę niepełnoletnią jej prawny opiekun. 
1.3 Dane w Umowie – Zgłoszeniu muszą być zgodne z danymi w paszporcie i innych wymaganych dokumentach. 
2.WARUNKI PŁATNOŚCI 
2.1 Przy podpisywaniu „Zgłoszenia” uczestnik wpłaca bezzwrotną zaliczkę w wysokości podanej w rezerwacji wstępnej, pozostałą kwotę uiszcza w ostatecznym terminie zapłaty za usługę podanym przez Organizatora 
2.2 Osoby, które nie wpłacą pełnej sumy, nie zostaną dopuszczone do udziału w imprezie a zaliczka nie podlega zwrotowi
2.3 Dostarczenie potwierdzenia przelewu nie jest równoznaczne z dokonaniem płatności, za płatność przyjmuje się wpływ pieniędzy na konto organizatora.
3.PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
3.1 Organizator zobowiązuje się do powiadomienia uczestnika na piśmie o ewentualnej zmianie warunków umowy: ceny, terminu, programu, niezwłocznie po uzyskaniu informacji uzasadniających taką zmianę. W takiej sytuacji uczestnik powinien poinformować organizatora, czy:
a) przyjmuje proponowaną zmianę Umowy lub
b) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszelkich wniesionych świadczeń
3.2 Organizator ma prawo do odstąpienia od Umowy na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy z powodu: zbyt małej liczby uczestników lub znacznego wzrostu kosztów imprezy, niezawinionych przez organizatora. O odstąpieniu od Umowy organizator powiadamia zainteresowanych telefonicznie lub na piśmie(e-mail) i niezwłocznie zwraca wpłaconą przez nich kwotę. Niezbędnym warunkiem zwrotu określonej kwoty jest potwierdzenie przelewu lub faktura VAT.
3.3 W przypadku zaistnienia zmian w programie imprezy w trakcie jej realizacji, organizator zapewni w to miejsce równorzędne świadczenia zastępcze.
3.4 Uczestnicy imprezy odpowiadają za szkody powstałe z ich winy i pokrywają straty w sposób określony przepisami, w miejscu wyrządzonej szkody.
3.5 Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i wartościowe pozostawione bez opieki przez uczestnika zarówno w miejscu zakwaterowania jak i w miejscach w których prowadzone są zajęcia fakultatywne w trakcie trwania imprezy. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają ich opiekunowie prawni.
3.6 Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów i przepisów obowiązujących w miejscu pobytu i w czasie transportu. Przypadki powtarzającego się naruszenia przepisów będą uważane za jednostronne zerwanie umowy przez uczestnika. Przypadek rażącego naruszenia regulaminu np. ,spożywanie alkoholu, narkotyków oraz innych substancji niedozwolonych w tym nikotyny na imprezach młodzieżowych stanowi podstawę do wykluczenia uczestnika z imprezy bez zwrotu kosztów ( uczestnik zostanie odebrany z obozu na koszt rodzica).
3.7 Uczestnik imprezy będzie objęty szczegółową opieką w przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez organizatora, np. związanych z awarią samochodu wiozącego grupę.
3.8 Jeżeli uczestnik nie wyjechał na imprezę w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od organizatora, organizator nie ma obowiązku zapewnienia uczestnikowi dojazdu w celu dołączenia do grupy.
3.9 Bagaż uczestnika winien odpowiadać wadze i rozmiarom określonym przez przewoźnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przyjęcia przez przewoźnika bagażu nieodpowiadającego warunkom określonym przez przewoźnika. Bagaż uczestnik ubezpiecza we własnym zakresie.
4. Rezygnacja uczestnika z imprezy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia, złożonego najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy. Za datę rezygnacji przyjmuje się:
a) dzień powiadomienia organizatora,
b) dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli uczestnik nie weźmie w niej udziału.
4.0 W przypadku rezygnacji Uczestnika z imprezy Organizator z uwagi na poniesione koszty nie ma obowiązku zwrotu wpłaty. Rezygnujący z imprezy Uczestnik za zgodą organizatora może przenieść przed rozpoczęciem imprezy wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczeniu usług turystycznych na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej po podpisaniu aneksu do umowy. Za nieziszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej, klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiada solidarnie. W przypadku rezygnacji w czasie trwania obozu ( zabrania dziecka z obozu na prośbę rodzica, opiekuna) organizator nie zwraca żadnych kosztów
4.1 Wszelkie sprawy sporne mogące wyniknąć w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, strony będą się starać załatwić polubownie.
4.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy o Usługach Turystycznych oraz akty wykonawcze do niej i Kodeks Cywilny.