Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach organizowania imprez turystycznych jest Rafał Matusiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FUN CAMP SPORT Rafał Matusiak, w Łodzi (94-245), przy ul. Generalskiej 28 lok. 2, adres e-mail: r.matusiak@wakacjezesportem.eu, numer telefonu 605-099-847, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 7321190634, REGON: 472286321. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie moich danych osobowych: dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL), dane kontaktowe (m.in. adres, numer telefonu, e-mail) oraz danych osobowych mojego dziecka/Uczestnika: dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL), dane kontaktowe (m.in. adres, numer telefonu, e-mail), dane o stanie zdrowia dziecka (m.in. uczulenia, przyjmowane leki, szczepienia) wskazane w karcie kwalifikacyjnej.

Mam prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych i prawo przenoszenia moich danych. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Powyższe uprawnienia przysługują mi również w odniesieniu do danych osobowych mojego dziecka/Uczestnika.

Moje dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika/mojego dziecka będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, a także w celu zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową oraz marketingu bezpośredniego polegającego na przesyłaniu na mój adres katalogów i informacji dotyczących usług, organizowanych imprez turystycznych i zajęć sportowych, jak również dochodzenia roszczeń. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu mi informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na mój adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych ze mną.

Podanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia i wykonania umowy.
Podstawą prawną przetwarzania moich danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania moich danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową oraz marketingu bezpośredniego polegającego na przesyłaniu na mój adres katalogów i informacji dotyczących usług, organizowanych imprez turystycznych i zajęć sportowych, dochodzenia roszczeń. Jeżeli wyrażę zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na mój adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Podstawą prawną przetwarzania danych mojego dziecka/Uczestnika w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy są przepisy art. 92k ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz inne przepisy obowiązującego prawa. 
W zakresie, w jakim moje dane lub dane mojego dziecka/Uczestnika przetwarzane są na podstawie mojej odrębnej zgody, przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat.

Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza moje dane osobowe:

1.    na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogę zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;
2.    na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogę zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.